Petr Kratochvíl

portrety14

Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1974). Titul CSc. obhájil dizertační prací s názvem Město jako kulturní fenomén – dějiny a současnost v r. 1990. Titul docenta v oboru dějiny architektury mu byl udělen na Fakultě architektury ČVUT v Praze v roce 2009. Je zaměstnán jako vědecký pracovník v Ústavu dějin umění AV ČR a zároveň působí jako pedagog na Fakultě umění a architektury TU Liberec, kde vyučuje dějiny moderní architektury.

Jeho výzkumné aktivity vyústily v řadu knižních publikací a statí v odborných architektonických a uměleckohistorických časopisech. K jeho posledním knihám patří: Současná česká architektura a její témata (Praha 2011) nebo Dějiny Zemí koruny české – Architektura – editor a spoluautor (Praha 2008). Byl rovněž kurátorem několika architektonických výstav v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze jako např. Zelená architektura.cz v r. 2008. Je též činný jako překladatel knih o architektuře. Byl členem Akademické rady AV ČR (1993−2001) a místopředsedou její Vědecké rady (2001−2009) a v letech 1998−2004 byl členem Akreditační komise ČR.